Tree of Life

On the occasion of April 22nd the day of the Earth day and at the 8th anniversary a handy craft called "Tree of Life" was made collaboratively. By the secondary school students. The "Tree of Life" represent the unify of life all over the earth. In Persian archeology texts, the Tree  of Life is an enormous tree which bearing all kinds of seeds, whose root is deep in the ground and it's branches are spreaded in the sky and it is a symbol of fertility as well as being the symbol of wisdom and knowledge. People think of trees as holy creatures, not just for their being solely trees but for epitomizing the one God. In some societies the superficial appearance of the trees represents human characteristics and in Islamic culture it is a symbol for life,the gift of God. It is mentioned in Qur'an

 Thanks to Mr. Tahmasebi & Helia Koshki for translation

 

به مناسبت روز جهانی زمین پاک (22 آپریل2016) و در هشتمین سال ارائه کارهای مشترکی با دانش‏ آموزان مقطع دبیرستان نوبت اول؛ این بار پروژه هنری ارائه دادیم با نام "درخت زندگی".

درخت زندگی نشان‌دهندهٔ آن ‌است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. در متون باستانی پارسی درخت زندگی، درخت بسیار بزرگی است که تمامی بذرها از آن است و ریشه‌هایش در زمین و شاخ و برگ‌هایش در آسمان شکل می‌گیرد و نماد باروری و نیز خرد و دانش است.

مردم درختان را نه فقط به صرف درخت بودن، بلکه به این دلیل که تجلی خداوند را می‌توان در درختان مشاهده کرد، مقدس می‏ دانستند. در برخی جوامع نیز شکل ظاهری درخت سبب می‌شد درختان، نماد انسان یا نماینده بسیاری از صفات بشری به شمار آیند  و در فرهنگ اسلامی‌ درخت، نماد زندگی، معرفت و نعمت الهی است که در قرآن نیز از آن یاد شده است.

 

گزارش تصویری از نمایشگاه درخت زندگی

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

  

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

  collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

collabrative/TreeofLife/Recycled art/ Tara Goudarzi

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 The Process of "Tree of life" from end to start

گزارش تصویری از پایان پروژه هنر بازیافت_نقاشی "درخت زندگی" تا شروع آن، در دبیرستان نوبت اول فرزانگان، خرم آباد 

 

 قاب گرفتن نقاشی‏ های هر کلاس با توجه به آنچه که دانش‏ آموزان خواسته بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

Adding recycled materials

اضافه کردن مواد بازیافتی به روی بستر رنگی

 

Analyzing recycled materials were collected students

مرحله سوم: جدا سازی مواد بازیافتی که دانش ‏آموزان جمع ‏آوری کرده بودند

 

ollabrative/TreeofLife-

یک عکس دسته جمعی بعد از یک روز پر کار

 

 

 

 

 رنگ آمیزی طرح و آماده کردن بستر اولیه کار

 

Recycled art & Painting, Tara Goudarzi

آشنایی با رنگ پلاستیک و ساخت رنگ های مختلف

 

مرحله دوم: اجرای طرح به روی دیوار کلاس

 

مرحله اول: دانش‏ آموزان هر کلاس، طرح‏های اولیه درخت خود را ارائه دادند و با در نظر گرفتن همه آن‏ها، طرح ترکیبی از نظر اعضاء یک کلاس، برای هر کلاس بطور جداگانه بدست آمد و قرار بر این شد به ازای هر فرد کلاس، نمادی بر درخت نشانده شود تا نشان دهنده اهمیت تک تک افراد کلاس باشد.

پروژه با نقاشی دیواری شروع تا با هنر بازیافت به یک اثر برجسته تبدیل شود. هدف اصلی این پروژه آشنا کردن دانش ‏آموزان با کار جمعی است و برای پیشبرد کار، وظایف مختلف، بین دانش ‏آموزان تقسیم شد.

 

 

 

به طور جمعی تصمیم گرفتیم که موضوع پروژه را درخت انتخاب کنیم و نمونه هایی از تصاویر درختان در هنرهای گذشته ایران را جستجو کردیم.

 

Artist: Bernard Pras

Artist: Bernard Pras

کار با معرفی یکی از شاخه‏ های هنرمعاصر -هنر بازیافت- و ارائه نمونه‏ هایی از این هنر، در مدرسه، شروع شد.

بهار 1395