چادر

chador      

 Chador / May 2008 / time: 1':45" / Khorramabad

ويدئوآرت "چادر"، خانم جواني را نشان مي‌دهد كه مدام چادرهايي با گل‌هاي مختلف به سر مي‌كشد و در پايان چادر سياه به سر مي‌كرد. اين كار نمايشي بود از گوناگوني رنگ و نقش پوشش زنان در دوره كوتاهي كه آن را خود تجربه كرده‌ام.

ادامه مطلب: چادر