My colorful world ; Takele

 

 

 

 

My colorful world ; Takale

 

Takale - Khorramabad

 

My colorful world ; Takale

 

Takale - Khorramabad

 

تکله؛ دنیای رنگین من

در كار " تكله " هر كدام از دختران دو سازه را ارائه دادند. در سازه اول كه از دوخت تكله‌هاي سنتي الهام گرفته شده، با شيوه نوكي‌نوكي، از پارچه‌هاي دم قيچي و لباس‌هاي كهنه به روي پارچه گوني برنج استفاده شده. این دست دوز درواقع "دمکن" است که در گویش محلی به آن "تکله" می‌گویند. دختران، اين تكه‌دوزي را با كمك يك يار در خانه مثل مادر يا مادر بزرگ انجام دادند و دركار بعدي، به نشانه‌ي آب‌هاي پاك، به روي پارچه‌هايي آبي رنگ موجودات آبزي و يا خيالي را سوزن‌دوزي يا مهره‌دوزي كردند. در كاردوم نيز از پارچه‌هاي بازيافتي ومهره‌ها و دكمه‌هاي كهنه استفاده شد.

زندگي شباني و كوچ‌نشيني، تا سده قبل، رايج‌ترين اسلوب زندگي در لرستان بوده، وهمین امر، مردم اين سرزمين را وا‌داشته تا از وسايل خود، بهترين استفاده را ببرند. تكه‌دوزي و سوزن دوزی نوعي بازيافت سنتي است كه در این جامعه رواج داشته. شركت كنندگان در روند اين كار، ياد گرفتند همچون نسل‌هاي گذشته‌شان، از وسايلي كه به نظر ديگران دورريز مي‌آيد استفاده كنند و كاري زيبا بيافرينند. در پايان، هنر دست تك‌تك اين دختران كنار هم جمع شد تا حضورشان را كنار هم پررنگ تر ببينيم.

 

In the "Takleh" project, each of the girls presented two handicrafts. In the first work, which was inspired by the sewing of traditional pieces,  and the fabric of old clothes was used on sack of rice. This hand-dosing was actually used as a door of pot when cooking rice, which in the local dialect is called "takleh". The girls made this handicraft with the help of a friend at home; Like a mother or grandmother; In the next work, as a sign of pure water, they embroidered aquatic or imaginary creatures on blue cloths. They again used recycled fabrics and old beads and buttons.

Pastoral life and nomadic life, until a century ago, was the most common way of life in Lorestan, and this has forced the people of this land to make the best use of their equipment. Embroidery and needlework are a type of traditional recycling that is common in this society. Participants in the process learned, like their predecessors, to use tools that others think seem wasteful and to create something beautiful. In the end, the art of each of these girls came together to see their presence more ​vividly.

 

My colorful world ; Takale

 

در غالب تمدن‌ها ، ابديت به شكل دايره و چرخش به تصوير درآمده است. دايره شكلي است كامل و نمادي است از جهان. انسان، خود را در چرخش جهان مي‌شناسد. در كار مشاركتي " تكله "Takeleh " دست‌دوخت‌ها ، شكل دايره داشتند؛ به خاطر شباهت دايره با سر انسان؛ اين شكل انتخاب شد بود تا نشاني باشد از وجود و هنر آفريننده‌اش. در اين كار، بيش از 550 تكه‌دوزي‌ رنگين و سوزن‌دوزي‌‌هايي تك رنگي، با قطر50-36 سانتيمتر، توسط دختران 11 تا 14 ساله ، ساخته شده ‌بود.

تكه دوزي و سوزن دوزي جزء هنرهاي سنتي و صنايع دستي محسوب مي‌شوند كه در بيشتر نقاط جهان توسط زنان ارائه مي‌شود. در لرستان ، تكه دوزي ، بيشتر به شكل چهل تكه و يا دوخت نوكي‌نوكي ،عرضه مي‌شود ، كه براي ساخت آن‌ از پارچه‌هاي دم‌قيچي و يا لباس‌هاي كهنه استفاده مي‌شود. لرستان سرزميني است كهن كه سابقه‌ي سكونت بشر در آن به چهل‌هزار سال قبل باز مي‌گردد. زندگي شباني و كوچ‌نشيني، كه تا سده قبل رايج‌ترين اسلوب زندگي در اين سرزمين بوده، مردم اين سرزمين را وامي‌داشته تا از وسايل خود بهترين استفاده را ببرند و بازيافت يكي از روش هاي استفاده بهتر از وسايل است . تكه‌دوزي نوعي بازيافت سنتي است كه در ایران رواج داشته است.

 

 In most civilizations, eternity is depicted in the form of a circle and rotation. The circle is a complete shape and is a symbol of the world. Man knows himself in the rotation of the world. In Takele's collaborative art, the artworks were circular in shape; because of the resemblance of the circle to the human head, this shape was chosen to indicate the existence and art of its creator. It made by girls aged 11 to 14 with a diameter of 50-36 cm.

Embroidery and needlework are among the traditional arts and crafts that are presented by women in most parts of the world. Lorestan is an ancient land where the history of human habitation dates back to forty thousand years ago. Pastoral and nomadic life, which was the most common way of life in this land until a century ago, has forced the people of this land to make the best use of their equipment, and recycling is one of the best ways to use the equipment. Embroidery is a traditional type of recycling that has been popular in Iran.

 

 

My colorful world

 

My colorful world

 

به نمایندگی از400 شرکت کردند در این طرح؛ ۴۷ نفر از دانش آموزان، برای اجرای این چیدمان در طبیعت حضور داشتند. اجراي پاياني اين كار  پنج‌شنبه دوم ارديبهشت؛ همزمان با روز زمین پاک؛ بر روي دامنه كوهي نزديك به شهرخرم‌آباد صورت گرفت . برای اجرای این کار خانم ها شهرناز زرکش، پگاه علاقبند و مهری توسلی و آقای  محمد مهدی متولی طاهر و همچنین خانواده ام همراهیم کردند که از همگی آن ها بسیار سپاس گزارم.

 

On behalf of 400 participated in the project; 47 students were present in nature to perform this plan. Final execution of this work on 22 Thursday of April; Simultaneously with Earth Day; It took place on a mountain slope near the city of Khorramabad. To perform this work, Ms. Shahrnaz Zarkesh, Ms. Pegah Alagband, and Mehri Tavassoli, and Mr. Mohammad Mehdi Motavi Taher, as well as my family, accompanied us, for which I am very grateful.

 

My colorful world ; Takale

 

My colorful world ; Takale

 

My colorful world ; Takale 

 

1389 "تکله، دنیای رنگین من"، به مناسبت روز زمین، کارمشارکتی با400 دانش‌آموز دبیرستان دوره اول ، ارائه بصورت چیدمان درطبیعت، خرم‏ آباد. 

 2010 “Takele” art work with participation of 400 junior high school student, for Earth Day, Khoramabad, Iran.